Facebook
Pinterest
Youtube
Blogger
logo

Keresés


Kiadó apartmanok Weboldal
Horvátországi magánapartmanok egyenesen a tulajdonostól

Menü

Ügyfélszolgálat
H-V: 09-18
+36/70/230-1290
+36/70/945-3401
info@croatic.hu

Booking.com
 

 

Általános Szerződési Feltételek

1.) Az üdülési szerződés általános feltételei

 

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Golubar Tibor (székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7 1/1., nyil.szám: 21625929, adószáma: 60587983-1-37) (továbbiakban: Megbízott) által üzemeltetett www.croatic.hu weboldalon közétett apartmanházakat, szállásokat, továbbá tartalmazzák az apartmanházakat, szállásokat igénybevevő, lefoglaló Utasok (továbbiakban: Bérbevevő), a közzétett apartman(ház), szállás Tulajdonosok (továbbiakban: Tulajdonos) és Megbízott jogait és kötelezettségeit.


1.2 Az ÁSZF a www.croatic.hu weboldalon található valamennyi apartmanra, szállásra érvényes, részét képezi a Bérbevevővel kötött apartman(ház) bérleti szerződésnek (a továbbiakban: üdülési szerződés).


1.3 Az üdülési szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései a mérvadók, a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, vagyis az üdülési szerződés kitöltése, lebonyolítása céljából (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) -információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról-, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50227/2012 ; NAIH-50228/2012) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján (adatvédelmi nyilatkozat részletei: www.croatic.hu weboldalon „Adatvédelem” menüpont alatt, azaz „http://www.croatic.hu/page/adatvedelmi-nyilatkozat-7”), továbbá e-mail címére hírlevelet küldhetünk.


 

2.) Részvételi díj / Szerződéskötés

 

2.1 Az apartman, szállás bérbeadási díja (a továbbiakban: részvételi díj) magába foglalja a szállás költségét, az adminisztrációs költséget, meleg vizet, áramszolgáltatást, takarítást, továbbá a kocsi beállók használatát. Az adminisztrációs költség minden egyes apartman, szállás lefoglalásánál az első részlettel (foglalóval) együtt fizetendő. Az adminisztrációs költség mértéke 5 Eur/foglalás.


2.2 A részvételi díj nem tartalmazza az utas és egyéb biztosítást, ill. a legtöbb esetben az idegenforgalmi adó díját sem. A biztosítás megkötéséről Bérbevevő egyénileg gondoskodik, vagy Megbízott közreműködését is kérheti. Amennyiben a szállás, apartman részvételi díja nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, úgy az idegenforgalmi adó a helyszínen a Tulajdonosnak fizetendő a részvételi díj fennmaradó 60-90 %-ával együtt.


2.3 Az üdülési szerződés megkötése előtt foglaló címén a Bérbevevő a részvételi díj ~10-40%-át és az adminisztrációs költséget köteles befizetni személyesen készpénzben vagy Megbízott számlájára történő befizetéssel/átutalással.


2.4 Az üdülési szerződés a Bérbevevő és a Megbízott között a fent leírt első részlet befizetésével és az üdülési szerződés mindkét fél részéről történő aláírásával jön létre. Bérbevevő köteles az aláírt üdülési szerződés egy példányát postafordultával vagy elektronikusan Megbízott részére elküldeni, amennyiben ezt Bérbevevő kézhezvételtől számított 10 napon belül nem teszi meg, úgy a lefoglalt apartman, szállás nem kerül lefoglalásra, az üdülési szerződés érvényét veszti, továbbá a Bérbevevő által befizetett foglaló nem kerül visszafizetésre.


2.5 A részvételi díj fennmaradó 60-90%-át, és az idegenforgalmi adót Bérbevevő az utazás napján, megérkezéskor a helyszínen az apartman Tulajdonosának vagy Gondnoknak kell megfizesse, ez alól kivételt képez a VIR01 kódszámú "Golubar & Link" apartmanház, mely esetében a részvételi díj fennmaradó 60-90%-át a nyaralási időpont előtt 3 héttel köteles Bérbevevő megfizetni Megbízott részére (személyesen készpénzben vagy számlájára történő befizetéssel/átutalással).


2.6 A foglalóként befizetendő részvételi díj 10-40 %-os mértékét az apartman Tulajdonos határozza meg, melyről Megbízott pontos tájékoztatást ad Bérbevevő részére.


2.7 A foglalóként befizetendő részvételi díj 10-40 %-a, a részvételi díj fennmaradó 60-90%-a, az adminisztrációs költség, illetve az idegenforgalmi adó is egyaránt Euróban (EUR) fizetendő.


2.8 Az üdülési szerződést aláíró Bérbevevő amennyiben több személy nevében jár el, úgy az üdülési szerződésben foglaltaknak a Bérbevevő által történő aláírása a többi vele utazó személy(ek) aláírásának tekintendő. Az üdülési szerződést aláíró köteles erről az általa képviselteket tájékoztatni és amennyiben a kötelezettség teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.


 

3.) Megbízott, ill. Tulajdonos jogai és kötelezettségei

 

3.1 Tulajdonos, ill. Megbízott nem vállal felelősséget a Bérbevevő és a vele utazók kiutaztatásáról, szállításáról, étkezéséről ill étkeztetéséről. Bérbevevő, ill. a vele utazók vállalják, hogy saját maguk szervezik meg, és gondoskodnak a szálláshelyre való kijutásról, kiutazásról, az utazás típusáról és módjáról, továbbá saját maguk gondoskodnak az étkezésről, étkeztetésről.


3.2 Tulajdonos, ill. Megbízott nem vállal felelősséget, amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, akadályok befolyásolják, és ezért az apartman, szállás elfoglalása a fenti okok miatt meghiúsul. Ezen okokból jelentkező saját költségek (pl. utazási költség, stb.) a Bérbevevőt terhelik. Az ilyen okokból bekövetkező változásokért, Tulajdonos, ill. Megbízott kártérítési felelősséggel nem tartozik.


3.3 Tulajdonos, ill. Megbízott nem vállal kártérítési kötelezettséget olyan szolgáltatások elmaradásáért vagy hibás teljesítésért, amelyek ellenértéke előzőleg nem került befizetésre (klíma, internet, telefon stb.). Amennyiben Bérbevevő, ezen szolgáltatásokat saját elhatározásából nem vesz igénybe, nem követelheti a részvételi díj leszállítását.


3.4 Bérbevevő, ill. a vele utazók személyes tárgyaiért felelősséget sem a Tulajdonos, sem a Megbízott nem vállal.


3.5 Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt szálláshelyet kizárólag kategórián belül módosítsa, vagy azonos jellegűre, értékűre cserélje.

 


4.) Bérbevevő jogai és kötelezettségei


4.1 Bérbevevő köteles az utazáshoz, ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, üdülési szerződés, stb..), a vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért Tulajdonos, ill. Megbízott nem vállal felelősséget. Az utazásra történő jelentkezéskor Tulajdonos, ill. Megbízott nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges úti okmányok birtokában vannak-e.


4.2 Bérbevevő az általa okozott károkért, ill. a vele utazók által okozott károkért (ideértve a szálláshelyen okozott károkat is) anyagi felelősséget vállal. Bérbevevő, ill. a vele utazók vállalják, hogy az apartmant, szállást tisztán és megfelelő állapotban tartják, rendeltetésének megfelelően használják annak eszközeit, berendezéseit, és tekintettel vannak szomszédjaikra, továbbá vállalják, hogy a házirendben leírtakat szigorúan betartják, különösen a tűzvédelmi szabályokat. (A házirend a www.croatic.hu weboldalon a „Házirend” menüpont alatt megtalálható, azaz lsd. http://www.croatic.hu/page/hazirend-14)


4.3 Bérbevevő minőségi, ill. egyéb kifogásait, amelyek a szerződés teljesítésével kapcsolatosak a Tulajdonos részéről, haladéktalanul köteles jelenteni a Megbízott felé, hogy azokat a legrövidebb idő alatt elhárítsa.


4.4 Bérbevevő köteles az üdülési szerződés egy példányát magával vinni, majd megérkezéskor a helyszínen azt a Tulajdonosnak vagy Gondnoknak átadni, valamint a fennmaradó második részletet és az idegenforgalmi adót hiánytalanul megfizetni. A második részlet helyszíni megfizetésétől kívételt képez a VIR01 kódszámú "Golubar & Link" apartmanház, és a VIR05 kódszámú "Panoráma" apartman, ahol a második részlet már a nyaralási időpont előtt 3 héttel megfizetésre került az idegenforgalmi adóval együtt.

 


5.) Bérbevevő elállási joga / lemondások

 

5.1 Bérbevevő az utazás megkezdése előtt az üdülési szerződéstől a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá a Megbízottal szemben, amikor arról tudomást szerzett.


5.2 Elállásnak minősül az is, ha Bérbevevő nem kezdi meg az utazást vagy nem jelenik a lefoglalt apartman helyén és időpontjában, az elállás jogkövetkezményei pedig az alábbi 5.3 pont szerint alakulnak.


5.3 Ha Bérbevevő saját érdekkörében felmerült okból áll el az üdülési szerződéstől, akkor a Tulajdonos részére a kifizetett foglaló (részvételi díj 10-40%-a + adminisztrációs költség) százalékában kifejezett alábbi átalány összegű bánatpénzt köteles fizetni.


5.3.1 Ha 90 nappal korábban jelzi Bérbevevő a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 50 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.


5.3.2 Ha 30 nappal korábban jelzi Bérbevevő a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 25 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.


5.3.3 Ha 30 napon belül jelzi Bérbevevő a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglaló nem kerül visszafizetésre.


5.4 Ha Bérbevevő a lefoglalt apartmant, szállást a nyaralási időponttól számított 24 órán belül nem foglalja el, úgy az üdülési szerződés érvényét veszti, kivéve, ha telefonon értesíti Megbízottat, aki még 24 óra időtartamra tarthatja érvényben a lefoglalást.

 


6.) Egyéb

 

6.1 Az apartman(ház), szállás elfoglalását, azaz az érkezés illetve távozás pontos időpontját (idejét) az üdülési szerződés tartalmazza.

 

6.2 Az apartman(ház), szállás tulajdonosai, képviselői az ingyenesen használható parkolóikat a következőképp szabályozzák: minden egyes apartmanjukhoz, szállásukhoz 1 darab parkoló tartozik, azaz minden egyes lefoglalt apartmanhoz maximum 1 darab személyautó parkolására alkalmas parkolóhelyet biztosítanak a szállás tulajdonosai, képviselői.


6.3 Amennyiben az üdülési szerződést a felek elektronikus úton írják alá (kötik), vagyis az üdülési szerződés elektronikus úton kerül elküldésre Bérbevevő részére, úgy a szerződés küldés ezen módjáról Bérbevevő és Megbízott előzetesen egyeztetnek és elfogadásra kerülnek fent leírt feltételek.


 

                Apartman.lap.hu | Horvatorszag.lap.hu | Hotel.lap.hu


Figyelem

Figyelem!

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.